anbi status

ANBI STATUS

Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs mogen daarom hun giften aan Pitstop aftrekken in de belastingaangifte.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt de Pitstop Jongerencentrum Eindhoven melding van het volgende:

DOELSTELLING VAN DE ORGANISATIE

Gedreven door Gods liefde, zoeken wij jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven heeft tot doel om, vanuit haar christelijke grondslag en identiteit, activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren te organiseren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.
Onze droom is om jongeren te helpen hun gaven en talenten te ontdekken en zich te laten ontwikkelen tot personen die zich medeverantwoordelijk weten voor de maatschappij waarin ze leven. Pitstop doet dit door een omgeving te creëren waar jongeren zich veilig voelen, waar ze gehoord worden en waar ze zichzelf kunnen zijn.

Pitstop organiseert (in het kader van deskundigheidsbevordering) tevens activiteiten voor haar eigen medewerkers en voor de jongerenwerkers uit diverse kerken.

WAAR RICHT PITSTOP ZICH DIT JAAR OP?

 1. Neerzetten van een breed gedragen, professioneel jongerencentrum
  Pitstop weet zich gesteund door een brede achterban van particuliere donateurs en kerken uit Eindhoven. Met deze steun zet Pitstop een professionele organisatie neer waar gewerkt wordt met gemotiveerde vrijwilligers en deskundige jongerenwerkers.
  Vanuit deze basis kan een evenwichtig activiteitenprogramma worden aangeboden waarbij kwaliteit en duurzaamheid van het jongerenwerk het uitgangspunt zijn.
 1. Vaste programmering: ontwikkelen van een behoeftegericht activiteitenaanbod tbv de maatschappelijke taak
  Pitstop heeft een zeer laagdrempelig en goed uitgerust jongerencentrum, dat jongeren een plaats geeft waar ze zichzelf kunnen zijn, zich veilig kunnen voelen en hun vrienden kunnen ontmoeten. Pitstop bouwt hier relaties op in een omgeving waar ze voelen dat ze serieus worden genomen en waar er tijd voor ze is. Pitstop helpt ze bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en gaat met ze op zoek naar hun eigen talenten. Samen met wijkpartners en professionele hulpinstanties biedt Pitstop een behoeftegericht aanbod aan dat aansluit bij de vraag van jongeren en het aanbod van andere organisaties zoals Bureau Cement, WIJEindhoven, Scholen, Stichtingen en verenigingen.

           Concreet:
            – ScholierenChillCafé (jongereninloop)
            – Outreachend werk (straat, school, online)
            – Coaching
            – Talentenhuis
            – Voetbalactiviteit

Voor meer informatie zie pagina “Activiteiten”.

 1. Flexibele programmering: inspelen op actuele trends en ontwikkelingen in de maatschappij
  Pitstop staat ‘dichtbij het vuur’. Wij spelen in op actualiteiten door op projectbasis activiteiten aan te bieden die direct effect hebben op de deelnemers of inspeelt op een concrete behoefte bij een specifieke doelgroep. Denk hierbij aan jonge statushouders, een verdiepende activiteit ten behoeve van groei op verschillende leefgebieden, een kookactiviteit met maaltijden etc. Een van de activiteiten is bijvoorbeeld onze barbershop, of een sportactiviteit in samenwerking met OpNoord.

Een aantal mooie cijfers over jongerencentrum Pitstop in 2019:

BESTUURSSAMENSTELLING PER 1 JANUARI 2020

 • Dhr. H.A. de Boer (voorzitter/penningmeester)
  • Dhr. C. Slob (secretaris)
  • Dhr. M.H. Hummelen (algemeen bestuurslid)

Aan bestuurders zijn geen bezoldigingen toegekend.

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar het financieel verslag op deze website.
Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder de teamleider en jongerenwerkers verwijzen wij naar de rechtspositieregeling van Youth for Christ Nederland.

INFORMATIE

Pitstop geeft 3x per jaar een fysieke en digitale nieuwsbrief uit. Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief onderaan deze pagina!

CONTACTGEGEVENS:

Postadres: Bernardinopas 40, 5624 NA  Eindhoven
Bezoekadres: Grand Combin 2, 5624 NM  Eindhoven
Telefoonnummer: 040-2574550
E-mail: info@pitstop.nl
RSIN-nummer: 809798189
KVK-nummer: 17133842
Giften: NL05RABO0158271955 tnv Stichting Pitstop Jongerencentrum Eindhoven

Financiëel verslag (link)

enthousiast geworden?

Scroll naar top